Disclaimer

 

Contact

Neem contact op met Chady Hairstyling

www.chady.nl

Auteurs- en beeldrecht / copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets op deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Chady Hairstyling. Copyrights van tekst en beeld berusten bij Chady Hairstyling en de afzonderlijke auteurs/fotografen.

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Chady Hairstyling is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Hyperlinks

Deze site bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Chady Hairstyling kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.